Deze bladzijde is nog in ontwikkeling

10e Kup tot en met 1e Kup
01. Ki Cho Hyung Il Bu https://www.youtube.com/watch?v=kcuYV6dp6xE
02. Ki Cho Hyung I Bu https://www.youtube.com/watch?v=egXgoJSP_Hc
03. Ki Cho Hyung Sam Bu https://www.youtube.com/watch?v=GbYwr1XEZ3U
04. Pyung Ahn Cho Dan https://www.youtube.com/watch?v=FtNalP1F8mQ
05. Pyung Ahn I Dan https://www.youtube.com/watch?v=jDpJ3lcZHXI
06. Pyung Ahn Sam Dan https://www.youtube.com/watch?v=nST9WBzQQFA
07. Pyung Ahn Sa Dan https://www.youtube.com/watch?v=Pvdg5tKnOvY
08. Pyung Ahn O Dan https://www.youtube.com/watch?v=uYfThgSce0s
09. Basahi (Dai) https://www.youtube.com/watch?v=oPSCYEHegS8
Dan vormen
01. Naihanji Cho Dan https://www.youtube.com/watch?v=qml9qdsBCM8
02. Naihanji I Dan https://www.youtube.com/watch?v=GpSbT4CW2dQ
03. Naihanji Sam Dan https://www.youtube.com/watch?v=wOSs_cgu7Jg
04. Jin Do https://www.youtube.com/watch?v=t5sQtisZk5o